toggle

MENU GŁÓWNE

PUBLIKACJE PDF Drukuj Email

WYKAZ PUBLIKACJI

 PEŁNA LISTA PUBLIKACJI (link)1. PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE:

 

Prace autorskie

 

1. Jak pytać o dzieło literackie w szkole?, Zielona Góra 1999, s. 151. [Rec. Prof. Józef Szocki, AP Kraków]

2. Teoria literatury a edukacja literacka. Studium porównawcze koncepcji Piotra Chmielowskiego, Kazimierza Wóycickiego i Zygmunta Łempickiego, Zielona Góra 2003, s.198. [Rec. Prof. Henryk Markiewicz, UJ]

3. Wyzwolić moc lektury. Aksjologiczno-dydaktyczny sens dzieła, Zielona Góra 2004, s. 351. [Rec. Prof. Maria Gołaszewska, UJ i Prof. Antoni Smuszkiewicz, UAM]

4.  W kręgu historii i teorii edukacji polonistycznej : studia i szkice, Zielona Góra - Warszawa, 2011, s. 358. [Rec. Prof. Maciej Wróblewski, UMK Toruń]
 
 

Prace edytorskie

 

1. Teoria kształcenia literackiego w latach 1918-1939. Antologia, oprac. L. Jazownik, Zielona Góra 2001.

Cz. 1. Główne idee i koncepcje kształcenia literackiego, s. 535;

Cz. 2. Wybrane kręgi zainteresowań międzywojennej dydaktyki literatury, s. 407.

[Rec. Prof. Antoni Smuszkiewicz, UAM]

 

 Redagowane i współredagowane zbiorowe

 

1. Dzieło literackie w klasie VII szkoły podstawowej, pr. zb. pod red. L. Jazownika, Zielona Góra 1993, s. 179. [Rec. Prof. Bolesław Pękala, WSP (obecnie AP) Bydgoszcz]

2. Teoria i praktyka kształcenia literackiego oraz językowego w latach 1918-1939, pr. zb. pod red. L. Jazownika, Zielona Góra 1999, s. 232. [Rec. Prof. Antoni Smuszkiewicz, UAM]

3. Polonistyka szkolna w latach 1918-1939. Koncepcje i polemiki. Programy i ich realizacja, pr. zb. pod red. L. Jazownika, Zielona Góra 2002, s. 223. [Rec. Prof. Antoni Smuszkiewicz, UAM]

4. „Edukacja Humanistyczna. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny”, t. V (Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Przebudowa polonistycznej edukacji nauczycielskiej), pr. zb. pod red. L. Jazownika i Mariana Sinicy, Zielona Góra 2007, s. 248.

5. Edukacja polonistyczna wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych (Zielona Góra 20-21 maja 2007) – pr. zb. pod red. M. Sinicy i L. Jazownika, Zielona Góra, 2008. [Rec. Prof. Bolesław Pękala AP Bydgoszcz]

6. Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny, t. VI-VII (Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Historia      dydaktyki  literatury i języka  polskiego jako przedmiot badań  i źródło inspiracji dla wspólczesności), red. M. Sinicy i L. Jazownika,  Zielona Góra 2010, s. 346. [Rec. Prof. Władysław Sawrycki, UMK Toruń]

 

 2.  ARTYKUŁY:

1. W sprawie kilku pojęć(analiza semantyczna podstawowych pojęć dydaktycznych), „Książka Szkolna. Opracowanie i edytorstwo”, Styczeń - marzec 1984, s. 159-180.

2. O niektórych skutkach dążeń dydaktyków literatury do dokonywania integracji naukowej, [w:] Warsztat badawczy dydaktyka literatury i języka polskiego, red. Z. Uryga i H. Kosętka Kraków 1989, s. 33-51.

3. O niektórych metodologicznych niedostatkach prac z dydaktyki literatury, „Dydaktyka Literatury”, t. VII, 1985, s. 159-180.

4. Halina Rudnicka: "Uczniowie Spartakusa "(Propozycja omawiania lektury), [w:] Dzieło literackie w klasie piątej szkoły podstawowej, red. Wojciech Pasterniak, Zielona Góra 1987, s. 93-110.

5. Uwagi o celach nauczania i uczenia się literatury, [w:] Teoria i praktyka nauczania literatury w szkole, red. E. Polanowski, Częstochowa 1986, s. 45-54.

6. W odpowiedzi na uwagi krytyczne Profesora Mieczysława Inglota na temat książki W. Pasterniaka: Metodologia dydaktyki literatury, „Dydaktyka Literatury”, t. VII, 1987, s. 187-202.

7. Piotra Chmielowskiego koncepcja nauczania i uczenia się literatury, “Dydaktyka Literatury”, t. XI, Zielona Góra1990, s. 7 – 68.

8. [współaut. Adam Boruta] „Wielotorowość” rozwoju teorii nauczania i uczenia się literatury a problem poznawczego ujęcia jej historii, „Dydaktyka Literatury”, t. XI, 1990, s. 91 – 120.

9. Dzieło literackie jako środek formowania indywidualnych przekonań światopoglądowych odbiorcy, [w:] Almanach Historycznoliteracki, t. 1, Zielona Góra 1998, s.163 ‑ 189.

10. Uwagi o koncepcji dydaktycznej Kazimierza Wóycickiego i jej metodologiczno-teoretycznych przesłankach, [w:] Teoria i praktyka kształcenia literackiego oraz językowego w latach 1918-1939, pr. zb. pod red. L. J., Zielona Góra 1999, s. 95 – 103.

11. O niektórych dylematach związanych z rozumieniem i klasyfikacją metod nauczania, [w:] Formy i metody ćwiczeń z dydaktyk przedmiotowych, pr. zb. pod red. M. Sinicy i D. Amborskiej – Głowackiej, Zielona Góra 1999, s. 13 – 33.

12. Między apoteozą a anatemą. W kręgu międzywojennych dyskusji nad rangą i znaczeniem nauki o języku w edukacji polonistycznej, [w:] Polonistyka szkolna w latach 1918-1939... Koncepcje i polemiki. Programy i ich realizacja, pr. zb. pod red. L. Jazownika, Zielona Góra 2002, s. 179-216 (tu także: wstęp i indeks nazwisk).

13. O niektórych źródłach skuteczności oddziaływania utworów literackich, [w:] Trzydziestolecie polonistyki zielonogórskiej, pr. zb. pod red. J. Brzezińskiego, Zielona Góra 2003, s. 55-88.

14. Literatura a rozwój emocjonalny uczniów, „Filologia Polska”, z. 2, Zielona Góra 2005, s. 245-250.

15. Edukacja literacka w dobie kryzysu „wielkich narracji” , „Edukacja Humanistyczna. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny” 2006, T. 4, s. 77-94.

16. O niektórych przejawach „bałkanizacji” nauczycielskich studiów polonistycznych, „Edukacja Humanistyczna. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny” 2007, T. 5, s. 83-105.

17. Uwagi o nauce wartościowania i oceny dzieła literackiego, [w:] Problemy wartości i wartościowania dzieła literackiego w szkole. Etyka – estetyka – język aksjologii, red. T. Świętosławska, Łódź 2007, s. 52-70.

18. O zapatrywaniach Romana Ingardena na jakości metafizyczne oraz na sposób ich objawiania się w dziele literackim, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2007 nr 9, s. 301-315.

19. Społeczny sens oraz społeczne funkcjonowanie wartości, aksjologii i edukacji aksjologicznej. Analiza metadyskursywna i jej edukacyjne implikacje, [w]: „Czytanie” tekstów kultury: metodologia – badania – metodyka, Materiały z ogólnopolskiej konferencji, red. B.Myrdzik, I. Morawska, Lublin 2007, s. 25-33.

20. O przebudowę modelu edukacji polonistycznej, [w:] Edukacja literacka wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych / red. Marian Sinica, Leszek Jazownik .- Zielona Góra 2008, s. 123-143.

21. Objaśnienia słów i rzeczy, [w:] Literatura, język, dydaktyka: szkice humanistyczne, red. M. Sinica, Zielona Góra 2008, s. 153-172.

22. Polonistyka szkolna w procesie przygotowania młodzieży do życia … "na przemiał" (Z. Bauman), [w:] Polonistyczne drogi: księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Władysławowi Sawryckiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Maciej Wróblewski, Toruń 2008, s. 189--199.

23. Godziny polskiego jako szkoła polskości, [w:] Kultura-Język-Edukacja. Dialogi współczesności z tradycją, red. Beata Gromadzka, Dorota Mrozek, Jerzy Kaniewski.- Poznań 2008, s. 321-331.

24. O „kulturę ironii” na lekcjach języka polskiego, [w:] Dydaktyka XXI wieku. Szanse i zagrożenia, red. J. Bujak-Lechowicz, Piotrków Trybunalski 2008, s. 13-24.

25. Gniłowody mają żal (współaut. Maria Jazownik), [[w:]] Pamięć czasu Zagłady: 1939 – 2009, red. Maria Jazownik, Anita Kucharska-Dziedzic, Zielona Góra 2011, s. 81--97.

26. Konstrukcje podmiotu w liryce poetów lubuskich o tematyce wojennej (współaut. Maria Jazownik), [w:] Pamięć czasu Zagłady : 1939-2009, red. Maria Jazownik, Anita Kucharska-Dziedzic, Zielona Góra 2011, s. 331-356.

27. "In usum Delphini. Wypisy polskie..." Konstantego Wojciechowskiego wobec swego pierwowzoru, [w:] Kultura i oświata w europejskim międzywojniu (1918-1939), red. Renata Bryzek, Justyna Urban, Siedlce 2010, s. 389-403.

28. Kazimierza Wóycickiego "Wykłady ze stylistyki historii literatury", [w:] Horyzonty polonistyki : w kręgu edukacji, języka i kultury. Księga dedykowana Profesor Barbarze Myrdzik, red. Małgorzata Karwatowska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska, Lublin 2010, s. 107-120.

29. Rzut oka na koncepcje nauczania stylistyki funkcjonujące w pierwszej połowie XX stulecia, [w:] "Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny 2010, t. VI-VII, s. 317-334.

30. Czy tylko samospełniające się proroctwo? Wokół tzw. Uchwały Krajowego Prowidu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (współaut. Maria Jazownik), „Nad Odrą” 2011, nr 3-4, s. 98-103 oraz nr 5-6, s. 88-92.

31. Korespondencja Kresowian z Minister Edukacji Narodowej (współaut. Maria Jazownik), Nad Odrą 2011, nr 5-6.

32. Listy otwarte i petycje Kresowian (współaut. Maria Jazownik), „Nad Odrą” 2011, nr 1-2, s. 101—103.

33. Ocalenie jako moralny obowiązek (ze Stanisławem Srokowskim rozmawiają Maria i Leszek Jazownikowie), „Nad Odrą” 2011, nr 1-2, s. 70-76.

34. Umiejmy cieszyć się wolnością i Komorowskim Bronisławem (współaut. Maria Jazownik), „Nad Odrą” 2011, nr 5-6, s. 97-100.

 

3. Recenzje 

1. Amborska-Głowacka D., Kierunki przeobrażeń w edukacji polonistycznej po 1989 roku, Zielona Góra , 2004 (Rec.) Leszek Jazownik // Pro Libris .- 2005, nr 1, s. 135--136

2. Polonista w szkole:podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków , 2004, Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2006, T. 4, s. 205-210

3. Dominika Dworakowska - Marinow, Lucjusz Komarnicki. Pedagog - badacz literatury - teatrolog, (rec.) Leszek Jazownik, Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny, 2010, t.6-7, s. 343-346

4. M. Gajak-Toczek, Franciszek Próchnicki (1847-1911): dydaktyk - edytor - badacz literatury, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2010 , Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2011, t. 8 
Kresowa księga sprawiedliwych 1939-1945 : o Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPAoprac. Romuald Niedzielko, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej , 2007,  (współaut. Maria Jazownik), "Nad Odrą" 2011, nr 1-2, s. 104--108.

5. Józef Maciejewski, Witaminy syberyjskie : wspomnienia z Ałtaju, Żary  "Chroma" Drukarnia - Krzysztof Raczkowski  2009, (współaut. Maria Jazownik), "Nad Odrą" 2011, nr 1-2, s. 108-109

6. Zamki na Kresach w malarstwie i rysunku Zbigniewa Szczepanka (Zbigniew Szczepanek, Pelplin : Wydawnictwo "Bernardinum , 2008),(współaut. Maria Jazownik), "Nad Odrą" 2011, nr 3-4, s. 109

 

span style=/em

/em

32.

 

Zegar

Kto jest teraz na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości 

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj28
mod_vvisit_counterWczoraj12
mod_vvisit_counterW tym tygodniu40
mod_vvisit_counterW ostatnim tygodniu134
mod_vvisit_counterW tym miesiącu504
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu543
mod_vvisit_counterWszystkie dni52126

Online (przez ostatnie 20 minut): 2
Twoje IP: 107.22.118.242
,
Dzisiaj: Wrz 25, 2017