toggle

MENU GŁÓWNE

Publikacje książkowe PDF Drukuj Email
Spis treści
Publikacje książkowe
2
3
4
5
Wszystkie strony

Wyzwolić moc lektury. Aksjologiczno-dydaktyczny sens dziełaWyzwolić moc lektury. Aksjologiczno-dydaktyczny sens dzieła, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004.

Podjęte w pracy rozważania zmierzają do nakreślenia pewnego obrazu współczesnej sytuacji edukacyjnej. Najzwięźlej dałoby się go przedstawić w postaci trzech tez:

1. W kulturze społeczeństw euroatlantyckich, wkraczających w postindustrialną fazę rozwoju, dokonują się istotne przemiany, opatrywane łącznym mianem przełomu postmodernistycznego. Jego bodaj najbardziej symptomatycznym rysem jest kryzys światopoglądu (upadek „wielkich narracji"). Kryzys ten nie jest wynikiem jakiejś współczesnej „mody na nihilizm", lecz stanowi konsekwencję wielowiekowych procesów towarzyszących rozwojowi cywilizacyjnemu. Odciska on swe piętno na funkcjonowaniu zarówno społeczności, jak też poszczególnych jednostek. W jego obliczu przed szkołą stają dwa podstawowe zadania: a) dopomaganie młodzieży w zaspokajaniu egzystencjalnego „głodu sensu"; b) przygotowanie jej do życia w ponowoczesnym świecie, w którym narasta świadomość relatywnego charakteru wszelkich prawd, norm i wartości.

2. W realizacji tych zadań szczególną rolę może odegrać edukacja literacka. Nawiązując do myśli Diltheya (nieobcej także Heglowi czy Ingardenowi), należałoby uznać, iż dzieła literackie zdolne są komunikować sensy światopoglądowe. Pogląd taki daje się z powodzeniem bronić, o ile nie pojmuje się w sposób sprymitywizowany ani światopoglądu (sprowadzając go do synonimu ideologii politycznej), ani komunikowania (uznając, iż polega ono na bezpośrednim artykułowaniu jakichś „prawd" o świecie). Przyjąć by należało, jak proponuje Kmita, iż wchodzące tu w rachubę komunikowanie dokonuje się głównie za pośrednictwem fikcyjnej rzeczywistości przedstawionej i polega na dostarczaniu – przezierających niejako przez ową rzeczywistość – pewnych wizji świata (wizji tego, jak urządzony jest świat i jak funkcjonuje w nim człowiek), konstytuujących takie lub inne wyobrażenia o relacjach, zachodzących między wartościami „życiowymi" a wartościami światopoglądowymi. Różnorodność tych wizji, a także rozmaity ich stosunek do upowszechnionych społecznie religijnych czy filozoficznych przekazów światopoglądowych i fundowanych na nich przeświadczeń na temat powiązań zachodzących między wskaza¬nymi rodzajami wartości (apologetyczny, krytyczny, problematyzujący) - sprawia, że dzieła sztuki literackiej zdolne są zarówno do utrwalania, jak też do przeobrażania przekonań światopoglądowych odbiorcy (podsuwając mu alternatywne porządki wartości lub prowokując go do samodzielnej aktywności aksjotwórczej). Co więcej, dzieła te dysponują mechanizmami decydującymi o znacznej skuteczności oddziaływania na owego odbiorcę (źródła tej skuteczności poddane zostały pogłębionej analizie).

3. Jest rzeczą niezmiernej wagi, aby w procesach edukacyjnych umiejętnie była wyzwalana moc oddziaływania utworów literackich i aby utwory te możliwie najlepiej były wykorzystywane w celu wspomagania rozwoju osobowości uczniów. W prezentowanej pracy zostały sformułowane pewne postulaty zmierzające w tym kierunku. Przede wszystkim jednak uznano konieczność zmiany „filozofii" kształcenia literackiego. Wziąwszy pod uwagę wskazane uprzednio zadania szkoły, uznano potrzebę dostosowania doboru lektury i sposobów pracy nad nią do wyszczególnionych przez Kohlberga stadiów rozwoju duchowego uczniów (przedkonwencjonalnego, konwencjonalnego i postkonwencjonalnego). Wysunięty został mianowicie – nawiązujący do propozycji rozwijanych w pracach Lecha Witkowskiego – postulat uformowania edukacji literackiej w taki sposób, by możliwe było trójetapowe kształtowanie świadomości ucznia, które umownie charakteryzowano tu jako proces przechodzenia od kultury niekwestionowalnych Prawd i Zasad Moralnych > poprzez kulturę stopniowego otwierania się na Inność > ku „kulturze ironii" (określenie R.Rorty’ego). Punktem docelowym edukacji staje się w tym ujęciu wyrabianie u jednostki postawy autorefleksyjnego dystansu wobec własnych przekonań aksjologicznych i własnego poglądu na świat, zdolności do ustawicznej autokreacji oraz otwartości na Inność, której towarzyszy przeświadczenie, że odmienność nie jest utrapieniem społeczeństwa, lecz wyrazem jego bogactwa.

Spis treści

WPROWADZENIE. Dlaczego w szkole naucza się literatury?

ROZDZIAŁ I. Światopogląd

1. Pojęcie światopoglądu

2. O niektórych trudnościach w prowadzeniu badań naukowych nad funkcjonowaniem społecznych i indywidualnych przekonań światopoglądowych

3. Rola światopoglądu w życiu społeczności i jednostek

4. Światopogląd a osobowość

5. Przemiany światopoglądu a przeobrażenia kulturowych standardów osobowości

6. Pojęcie „światopoglądu" a podstawowe kategorie spisu treści procesów edukacji kulturowej

ROZDZIAŁ II. Literatura a światopogląd

1. Czy dzieło literackie może komunikować sensy metafizyczne i wpływać na przekonania światopoglądowe odbiorców?

2. Sensy metafizyczne a wartości estetyczne dzieła literackiego

3. Formy uobecniania się światopoglądowych sensów dzieła literackiego

4. Dzieło literackie jako narzędzie utrwalania i przekształcania światopoglądu odbiorców

5. O niektórych źródłach skuteczności oddziaływania utworów literackich na przekonania światopoglądowe odbiorców

6. Interpretacja a oddziaływanie utworu literackiego

7. Literatura a przemiany światopogląd

ROZDZIAŁ III. Edukacja literacka w dobie kryzysu „wielkich narracji"

1. Wprowadzenie

2. Teleologiczne dylematy polonistyki szkolnej

3. Dylematy związane z doborem treści nauczania

4. Problem sposobów nauczania literatury

SŁOWO KOŃCOWE

WYKAZ PRAC CYTOWANYCH

INDEKS NAZWISK


Jak pytać o dzieło literackie?Jak pytać o dzieło literackie?, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1999.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do studentów filologii polskiej i nauczycieli języka polskiego rozpoczynających pracę zawodową. Powstała w intencji niesienia pomocy w doskonaleniu istotnego w warsz­tacie polonisty instrumentu oddziaływań edukacyjnych, jakim jest formułowanie pro­blemów i zadań interpretacyjnych. Proponowane pytania, polecenia i zadania interpretacyjne odnoszą się do kilku zaledwie ob­szarów polonistycznej refleksji nad dziełem, a mianowicie: 1) związków między światem przedstawionym utworu a rzeczywistością pozaliteracką; 2) wewnątrztekstowych relacji nadawczo-odbiorczych; 3) podstawowych elementów strukturalnych świata przedstawionego, tzn. czasu, prze­strzeni, zawartości zdarzeniowej i postaci literackiej; 4) kompozycji dzieła literackiego; 5) związków między dziełem literackim a procesem historycznoliterackim. Dodatkowo przedstawione zostały propozycje służące ukierunkowaniu rozważań dotyczących: 1) biografii i sylwetki twórczej pisarzy, ze szczególnym uwzględnieniem związków między biografią a dziełem literackim; 2) działań interpretacyjnych odbiorców literatury. W obręb opracowania włączone zostały ponadto w aneksach: tabele z przykładami ujmowania wyników refleksji nad niektórymi spośród przed­stawionych zagadnień; notki filmograficzne zawierające podstawowe informacje na temat wybranych adap­tacji filmowych dzieł literatury polskiej; wreszcie – wybrane materiały systematyzujące wiedzę z zakresu teorii literatury i teorii edu­kacji literackiej.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

I. W KRĘGU AUTORA

 1. Biografia i sylwetka twórcza pisarza
 2. Utwór literacki w kontekście biografii autora

3. Sylwetka twórcza pisarza w świetle tekstów autobiograficznych i biograficznych

BIBLIOGRAFIA

II. SWIAT PRZEDSTAWIONY A RZECZYWISTOŚĆ POZALITERACKA

 1. Fikcja i obrazowanie w dziele literackim. Utwór literacki a dokument
 2. Historyczne, społeczne i obyczajowe tło utworu. Problematyka regionalna w dziele literackim

BIBLIOGRAFIA

III. WEWNĄTRZTEKSTOWE RELACJE NADAWCZO-ODBIORCZE

 1. Narrator (podmiot liryczny) - adresat narracji (adresat wypowiedzi lirycznej)
 2. Podmiot utworu - adresat utworu

BIBLIOGRAFIA

IV. KATEGORIA CZASU

 1. Czas powstania utworu
 2. Czas narracji - czas czynności odbiorczych adresata narracji
 3. Czas historyczny
 4. Czas przedstawiony
 5. „Filozofia czasu"

BIBLIOGRAFIA

VI. ZAWARTOŚĆ ZDARZENIOWA UTWORU

BIBLIOGRAFIA

VII. POSTAĆ LITERACKA

 1. Charakter bytowy postaci literackich. Ich rola w utworze
 2. Imię, nazwisko i przydomek postaci literackiej
 3. Wygląd (cechy fizyczne) postaci
 4. Ogólna charakterystyka postaci
 5. Motywacje, przeżycia, poglądy, postawy i postępowanie postaci
 6. Ewolucja postaci
 7. Środowisko społeczne
 8. Wypowiedzi postaci: dialogi i monologi
 9. Postać a konwencja i tradycja literacka
 10. Ocena postaci

BIBLIOGRAFIA

VIII. KOMPOZYCJA DZIEŁA LITERACKIEGO

 1. Kompozycja treści przedstawieniowych
 2. Dobór, układ i charakterystyka jednostek konstrukcyjnych

BIBLIOGRAFIA

IX.DZIEŁO A PROCES HISTORYCZNOLITERACKI

 1. Utwór w perspektywie synchronii historycznoliterackiej
 2. Literacki dialog z tradycją

BIBLIOGRAFIA

X. LITERATURA A INNE DZIEDZINY SZTUKI

 1. Literatura - plastyka - muzyka - taniec
 2. Adaptacje utworów literackich

BIBLIOGRAFIA

XI. W KRĘGU ODBIORCY

 1. Zainteresowania, oczekiwania i postawy czytelnicze
 2. Interpretacja i ocena dzieła literackiego
 3. Gromadzenie informacji o utworze. Przygotowanie do samokształcenia
 4. Czytanie i recytacja
 5. BIBLIOGRAFIA

Wykaz wybranych publikacji z propozycjami opracowania materiału lekturowego

(ze szczególnym uwzględnieniem pytań i poleceń interpretacyjnych)


 

 

Edukacja Humanistyczna. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny

„Edukacja Humanistyczna. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny”, t. V, pr. zb. pod red. L. Jazownika i Mariana Sinicy, Oficyna Wydawn. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007, s. 248.

W dniach 20-21 maja 2005 roku odbyła się w Zielonej Górze ogólnopolska konfe­rencja pt. Przebudowa polonistycznej edukacji nauczycielskiej, zorganizowana przez Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwer­sytetu Zielonogórskiego. Konferencja była okazją do refleksji nad aktualnym stanem kształcenia nauczycieli, nad jego zmianą w kontekście współczesnych potrzeb edu­kacyjnych i przeobrażeń cywilizacyjnych.

Piąty tom „Edukacji Humanistycznej" poświęcony został publikacji wybranych referatów wygłoszonych na tym sympozjum.

SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI

I. PRZEOBRAŻENIA WIZERUNKU NAUCZYCIELA POLONISTY ORAZ MODELU STUDIÓW POLONISTYCZNYCH W OBLICZU PRZEMIAN KULTUROWYCH

Barbara Myrdzik, O roli nauczyciela w procesie kształtowania tożsamości kulturowej ucznia

Wojciech Pasterniak, O filozoficznych podstawach edukacji literackiej

Marta Rusek, Polonisty praca u podstaw. Nauczanie polskiego dzisiaj – kilka pytań i problemów

Małgorzata Gajak-Toczek, W jakim stopniu nauczyciel XXI wieku może być kreatorem swojej profesji?

Ewa Kobyłecka, Nauczyciel polonista wobec programu „być" we współczesnym świecie

Maciej Wróblewski, Nauczyciel polonista wobec kulturowych przemian

Elżbieta M. Kur, Madame czy Bladaczka? Wizerunek nauczyciela – rzeczywistość, oczekiwania, potrzeby

Leszek Jazownik, O niektórych przejawach „bałkanizacji" nauczycielskich studiów polonistycznych

II. PRZYGOTOWANIE POLONISTY DO REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ

Karol Smużniak, Humanizacja a konteksty kulturowe w nauczaniu języka polskiego

Aniela Książek-Szczepanikowa, Tradycja edukacji nauczycieli polonistów wobec „sieci"

Barbara Kasprzakowa, Aleksandra Reiman, Literatura i muzyka w edukacji polonistycznej

Aneta Gródecka, Wiedza o sztuce w kształceniu przyszłych polonistów

III. PRZYGOTOWANIE POLONISTY DO REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM JĘZYKOWYM

Katarzyna Węgorowska, Transkrypcja fonetyczna – integralnym elementem językoznawczej edukacji polonistycznej

Beata Kędzia-Klebeko, O kształceniu dwujęzycznym w szkole

Zygmunt Sibiga, Nauczyciel polonista wobec szkoły polonijnej

IV. PROBLEMY PEDAGOGIKI REWALIDACYJNEJ ORAZ ZAGADNIENIA EMISJI I HIGIENY GŁOSU W KSZTAŁCENIU NAUCZYCIELI POLONISTÓW

Joanna Błażejewska, O podniesieniu poziomu wiedzy logopedycznej adeptów nauczycielskiego rzemiosła

Marian Sinica, Dorota Amborska-Głowacka, Elementy logopedii i specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu w kształceniu nauczycieli polonistów

Bogumiła Tarasiewicz, Emisja głosu w kształceniu nauczycieli. Program autorski

V. Recenzje

Joanna Gorzelana, Jak nauczycielka wiersze pisała (recenzja: Jerzy Brzeziński, Osobliwości języka poezji Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej, Zielona Góra 2003

Joanna Gorzelana, Co język mówi o nosie, czyli... Lingwistyczne studium zapachów

(recenzja: Marian Bugajski, Jak pachnie rezeda. Lingwistyczne studium zapachów,

Wrocław 2004)


Edukacja polonistyczna wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych Edukacja polonistyczna wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych – pr. zb. pod red. M. Sinicy i L. Jazownika, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2008.

Książka gromadzi artykuły podejmujące refleksję nad drogami rozwoju polonistyki szkolnej w obliczu dokonującej się współcześnie transformacji cywilizacyjno-kulturowej, którą zwykło się opatrywać mianem przełomu postmodernistycznego. Wkraczaniu świata zachodniego w późnoindustrialną fazę rozwoju gospodarczego towarzyszą istotne przeobrażenia cywilizacyjne (m.in. globalizacja, informatyzacja) oraz kulturowe (dewaluacja tradycyjnych wartości i autorytetów, desakralizacja świata duchowego, relatywizacja przekonań kulturowych, uniformizacja oraz „mcdonaldyzacja” kultury itd. itd.). Echa tych procesów z wolna, ale jednak w coraz szybszym tempie, docierają także do Polski i wywierają coraz wyraźniejsze piętno na kształcie rodzimej kultury. Dokonująca się transformacja kulturowa jest przedmiotem skrajnie niekiedy różnych opinii i ocen. Jedni podchodzą do niej z rezerwą, upatrując w niej świadectwa degrengolady współczesnego świata. Inni witają ją z radością i nadzieją na świat pozbawiony wprawdzie trwałych fundamentów i stałych punktów oparcia, ale też wolny od uprzedzeń oraz bardziej skłonny do tolerancji i poszanowania ludzkiej wolności. Jedni i drudzy zgodni są natomiast co do tego, że transformacja ta stawia niezmiernie trudne wyzwania współczesną szkołą. Szczególnie istotne oczekiwania wysuwane są wobec edukacji polonistycznej. Jej współczesny i przyszły kształt domaga się starannego namysłu. Przede wszystkim rodzą się pytania charakterze diagnostycznym:

- Jakim przeobrażeniom, istotnym z edukacyjnego punktu widzenia, ulega współczesna kultura artystyczna (w tym – literacka i językowa)? Jak w efekcie rozwoju nowych mediów zmienia się rola literatury i społeczny obieg utworów literackich?

- Jak pod wpływem transformacji cywilizacyjno-kulturowej zmienia się polska młodzież i jakim przeobrażeniom ulega jej sposób istnienia w kulturze? Przede wszystkim zaś – jakim przekształceniom ulega jej świadomość literacka oraz jej kompetencja i praktyka językowa?

- Czy współczesna szkoła (w tym – edukacja polonistyczna) w jej obecnym kształcie jest stanie sprostać wyzwaniom, przed którymi staje ona w obliczu dokonującego się współcześnie przełomu społeczno-kulturowego?

W ślad za dociekaniami natury diagnostycznej podążać musi refleksja o charakterze prognostyczno-projektującym. Wyznaczają ją choćby następujące kwestie:

- Jaką funkcję ma pełnić edukacja, a w szczególności edukacja polonistyczna, w zmieniającym się kontekście społeczno-kulturowym?

- Jaka rola ma przypaść literaturze (a szerzej – sztuce) dawnej i najnowszej w procesie edukacji zorientowanym na wychowanie młodzieży do życia w społeczeństwie ponowoczesnym?

- Jak pojmować cele edukacji polonistycznej prowadzonej w obliczu przemian cywilizacyjnych i kulturowych?

- Jaki zasadami należy się kierować przy doborze treści nauczania?

- W jakim stopniu transformacja postmodernistyczna wymaga przemian w metodach prowadzenia edukacji literackiej i językowej?

- W jaki sposób ewoluować musi sposób rozumienia roli i zadań nauczyciela polonisty?

- Jakie są pożądane zmiany w sposobie pojmowania funkcji dydaktyki polonistycznej oraz sposobach prowadzenia w jej ramach dyskursu naukowego?

Wskazane kwestie wyznaczyły problematykę ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w Zielonej Górze w dniach 20-21 maja 2007 r. W prezentowanej książce opublikowane zostały wybrane referaty wygłoszone na tej konferencji.

 

SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI

SŁOWO WSTĘPNE - Prof. dr hab. Aniela Ksiażek-Szczepanikowa

I. EDUKACJA POLONISTYCZNA WOBEC WYZWAŃ EPOKI PONOWOCZESNEJ

Maria Gołaszewska (UJ Kraków) Wyzwania polonistyki. Etos nauczyciela, etos ucznia, etos rodziny w aspekcie polonistyczno-estetycznym

Henryk Gradkowski (AjD Częstochowa) Wielcy romantycy - jeszcze potrzebni?

Katarzyna Wegorowska (UZ Zielona Góra) Językoznawstwo erudycyjne w uniwersyteckiej edukacji polonistycznej

Elżbieta M. Kur (AP Siedlce) Polonista a czas - temporalne uwarunkowania kształcenia literackiego

Renata Jochymek (ATH Bielsko-Biała) Między ambicjami a rzeczywistością, czyli skutki marginalizacji literatury współczesnej w szkole (refleksje w świetle reformy oświaty)

Anna Włodarczyk (UJ Kraków) Polonista jako badacz na drodze do etyki odczytania tekstu, czyli polonistyka wobec postmodernistycznego kryzysu humanizmu

Iwona Morawska (UMCS Lublin) Edukacja polonistyczna wobec doświadczeń kulturowych ucznia

Beata Kędzia-Klebeko (US Szczecin) O kulturowości i interkulturowości w kształceniu literackim w dobie „rewolucji integracyjnej" państw i społeczeństw

Bartosz Hordecki (UAM Poznań) Edukacja polonistyczna a społeczne bogactwo argumentacyjne

Leszek Jazownik (UZ Zielona Góra) O przebudowę modelu edukacji polonistycznej

II. W STRONĘ PODMIOTOWOŚCI

Dorota Amborska-Głowacka (UZ Zielona Góra) Podmiotowy wymiar edukacji polonistycznej. Zarys problematyki

Marian Sinica (UZ Zielona Góra) Hermeneutyka inspiracją dla dydaktyki literatury?

Marta Dreko-Caban (UŁ Łódź) Miejsce integracji w edukacji polonistycznej

Ilona Mazurkiewicz-Krause (UAM Poznań) Kategoria gender w interpretacji literatury dla młodzieży

Katarzyna Łupińska (AP Siedlce) Dlaczego książka? O potrzebie biblioterapii w życiu dziecka

III. W KRĘGU MITU I BAŚNI

Bogdan Trocha (UZ Zielona Góra) Mythopoeiczne aspekty lektury dzieła literackiego

Joanna Androsiuk (AP Siedlce) Medea jako swoisty archetyp kobiecości pomijany w szkolnej edukacji literackiej

Bożena Banasiak (UAM Poznań) Harry Potter jako uczeń w kontekście współczesnych zjawisk edukacyjnych

Małgorzata Latoch-Zielińska (UMCS Lublin) Animacja kluczem do rozmowy o literaturze i nie tylko

Ewa Ogłoza (UŚ Katowice) O dwu baśniach Hansa Christiana Andersena (Królowa śniegu i Cień)

IV. WOKÓŁ PROBLEMÓW EDUKACJI MEDIALNEJ

Aniela Książek-Szczepanikowa (AP Siedlce) Recepcyjna empatia i emocjonalność a świadomość literacka ucznia ery elektronicznej

Renata Bryzek (AP Siedlce) O potrzebie edukacji medialnej nauczycieli polonistów

Radosław Sztyber (UZ Zielona Góra) Internet - źródło wiedzy czy niewiedzy? Na marginesie Bogurodzicy w cyberprzestrzeni

Anna Guzy (UŚ Katowice) Dziecko w świecie reklamy

V. AKSJOLOGICZNY WYMIAR EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

Dominika Dworakowska-Marinow, Małgorzata Gajak-Toczek (Ut Łódź) O aksjologicznym wymiarze edukacji polonistycznej (kilka uwag na temat patriotyzmu)

Joanna Borowska (UŁ Łódź) W poszukiwaniu „złotego środka". Wartość i funkcja literatury w opinii nauczyciela i ucznia gimnazjum

Magdalena Marzec (KUL Lublin) Wychowanie do wartości priorytetem współczesnej edukacji polonistycznej w gimnazjum (na przykładzie domu)

Ewa Kobyłecka (UZ Zielona Córa) Recepcja lektur szkolnych w wymiarze aksjologicznym

Romuald Marek Jabłoński (UZ Zielona Córa) „Twoje słowo jest [...] światłem na mojej ścieżce" (PS 119, 105). Lectio divina jako wyzwanie rzucone współczesności

Ryszard Jedliński (AP Kraków) Wartościowanie pojęć „globalizacja" i „regionalizacja" przez uczniów szkół licealnych a problem edukacji glokalnej

Dorota Szagun (UZ Zielona Góra) Globalizacja a mała ojczyzna. Obraz przyrody w poezji Henryka Szylkina

Magdalena Steciąg (UZ Zielona Góra) Ekologia językowa: kształtowanie postaw ekologicznych w języku (na przykładzie czasopisma ekologicznego dla małych i dużych „Zielone Lubuskie")


Dzieło literackie w klasie VII szkoły podstawowejDzieło literackie w klasie VII szkoły podstawowej, pr. zb. pod red. L. Jazownika, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Zielona Góra 1993, s. 179.

Książka stanowi zbiór scenariuszy lekcji przewidzianych do realizacji w klasie siódmej szkoły podstawowej. Scenariusze te powstały jako prace zaliczeniowe na zajęciach z dydaktyki literatury. Autorami wszystkich prac są studenci IV filologii polskiej.

Przedmiotem refleksji stały się przede wszystkim lektury szkolne. Ich metodyczne opracowania wzbogacone zostały o refleksję Marka Lury nad możliwościami wykorzystania dzieł malarskich w pracy nauczycieli polonistów, a także przemyśleniami Anity Czarneckiej nad sposobami przybliżania  uczniom sztuki teatru.

SPIS TREŚCI

Leszek Jazownik Słowo wstępne

Marek Lura Obraz plastyczny jako pomoc dydaktyczna w klasie siódmej

Marzena Kotlicka J. R. R. Tolkien: Władca Pierścieni

Dariusz Doroziński Jack London: Zew krwi

Elżbieta Pszonka Józef Ignacy Kraszewski: Stara baśń

Marek Lura Kazimierz Przerwa-Tetmajer: O ludzkiej biedzie (z cyklu Na Skalnym Podhalu)

Lidia Lechowicz Fraszki Jana Kochanowskiego

Arieta Fryśna, Małgorzata Rusińska Aleksander Fredro: Zemsta

Anita Czarnecka Poznajemy sztukę teatru

 

Zegar

Kto jest teraz na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj27
mod_vvisit_counterWczoraj12
mod_vvisit_counterW tym tygodniu39
mod_vvisit_counterW ostatnim tygodniu134
mod_vvisit_counterW tym miesiącu503
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu543
mod_vvisit_counterWszystkie dni52125

Online (przez ostatnie 20 minut): 1
Twoje IP: 107.22.118.242
,
Dzisiaj: Wrz 25, 2017